آیا حساب کاربری در سایت های بین المللی لازم داریم؟

گروه کایا به عنوان فعال در حوزه فریلنسینگ بین المللی موظف خواهد اکانت های مناسب و مطمئن در اختیار دوستان بگذارد تا مسیر دریافت پروژه هموار شود.